Cookie Policy:

Cadenheads Whisky Shop Denmark uses cookies to optimise our web shop functionality and make your visit as optimal as possible. By using this site you agree to our use of cookies and our Terms and Conditions. Please Read this.
Terms and Conditions

ENGLISH

The following sales and delivery terms and conditions apply to all deliveries from Cadenhead's Whisky Shop Denmark. The terms apply in the event that no other written agreement has been entered into between you as a buyer and Cadenhead's Whisky Shop Denmark. 

Ordering At Cadenhead's Whisky Shop Denmark: You can order all the products found on our website if you are 18 years of age or over. All prices are incl. 25% VAT and other taxes unless otherwise stated. By clicking on "Show Cart" you can always get an overview of your purchases and the total price. All orders are placed on the Internet. To place an order, fill out the order form with all relevant information. You will receive an order confirmation per e-mail. Once we have ensured that the ordered goods are in stock, you will receive a confirmation with payment details. As soon as we receive the payment, the goods will be shipped. 

Prices and Payment On Cadenhead's Whisky Shop Denmark's website; payment can only be made by bank transfer or IBAN / SWIFT transfer. As soon as we receive your payment, the ordered items will be shipped. All prices are incl. 25% VAT and other taxes unless otherwise stated. We make reservations for printing errors, sold out items, VAT and tax changes as well as delayed or defective delivery due to force majeure events.

Delivery and shipping: Delivery time within Denmark is normally 1 - 3 days after dispatch.   If the goods are ordered to Sweden or Norway, please note that there may be a longer delivery time. Delivery time outwith Denmark is typically 7-10 days unless otherwise stated. All items will be shipped by Courier or PostNord. Shipping fees and delivery costs are stated on each order. If any parcels cannot be delivered, for any reason, and are returned to us by the courier company, we reserve the right to deduct the cost of postage from any refund that may be due.

Cancellation right: If the ordered goods are damaged when you receive them, YOU must notify the shipping company. Before returning any goods, you must contact Cadenhead's Whisky Shop Denmark and have a written agreement. We must also point out that under Danish law there is no right of return on spirits as they are classified as foodstuff. Therefore, unless otherwise agreed, no right of return is granted on our goods. 

Information about complaints: A complaint about a product or service purchased from us can be submitted to the Competition and Consumer Agency's Center for Complaints, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. You can complain to the Center for Complaints Solution via www.forbrug.dk. The EU Commission's online complaint portal can also be used when filing a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer domiciled in another EU country. Complaint is filed here http://ec.europa.eu/odr. ODR stands for “online dispute resolution” and can be translated into an online complaint solution. When filing a complaint, you must provide our e-mail address shop@cadenheads.dk. 

Privacy policy: At Cadenhead's Whisky Shop Denmark's website cookies are used to optimize the website and its functionality and thus make the visit as easy as possible for you. No personally identifiable information is stored in cookies. Log statistics are used on Cadenhead's Whisky Shop Denmark's website. This means that a statistics system collects information that can give a statistical picture of how many visitors a website has had, where they come from, what part of the website etc. This is done with the aim of optimizing the website and its functionality. 

Your personal information: We register your personal data for the purpose of delivering the goods to you. The personal information is registered with Cadenhead's Whisky Shop Denmark and stored for 5 years (due to the requirements of the Auditing Act), after which the information is deleted. When collecting personal information through Cadenhead's Whisky Shop Denmark website, we ensure that it only happens when you give your explicit consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why. We do not store customer information encrypted. We do not transmit customer information encrypted. The information provided to Cadenhead's Whisky Shop Denmark is not disclosed or sold to any third party, and we do not record any sensitive information. 

Force Majeure: The following circumstances at Cadenhead's Whisky Shop Denmark result in discharge if they prevent the fulfillment of the agreement or make the fulfillment unreasonably burdensome. Any circumstance that Cadenhead's Whisky Shop Denmark is not a master of, such as labor conflict, strikes, lock-out, war, mobilization, seizure, currency restrictions, transportation barriers, transport delays, restrictions on power, fire, fire, terror, lack or inadequate supplies from subcontractors. unless otherwise provided by the general rules of Danish law.


DANISH
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Cadenhead's Whisky Shop Denmark. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Cadenhead's Whisky Shop Denmark.

Bestilling Hos Cadenhead's Whisky Shop Denmark: Du kan bestille alle de varer, som findes på vores hjemmeside, såfremt du er fyldt 18 år. Alle priser er inkl. 25% moms og andre afgifter medmindre andet er angivet. Ved at klikke på ”Vis kurv” kan man hele tiden danne sig et overblik over sine indkøb og den samlede pris. Alle bestillinger gennemføres på internettet. En bestilling gennemføres ved, at udfylde ordreformularen med alle relevante oplysninger, hvorefter du vil modtage en ordrebekræftelse pr. mail. Når vi har sikret os, at de bestilte varer er på lager vil man modtage en bekræftelse med betalingsoplysninger. Så snart vi har modtaget betalingen vil varerne blive afsendt.

Priser og Betaling: På Cadenhead's Whisky Shop Denmarks hjemmeside kan der kun betales via bankoverførsel eller IBAN/SWIFT-overførsel. Så snart vi har modtaget din betaling vil de bestilte varer blive afsendt. Alle priser er inkl. 25% moms og andre afgifter medmindre andet er angivet. Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Levering og fragt:  Leveringstiden inden for Danmark er typisk 1-3 dage. Bestilles varerne til Sverige eller Norge skal du være opmærksom på, at der kan være længere leveringstid. Alle varer vil blive sendt med Courier eller PostNord. Ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger fremgår af hver bestilling. Hvis pakker af en eller anden grund ikke kan leveres og returneres til os af kurerfirmaet, forbeholder vi os ret til at trække portoomkostningerne fra enhver refusion, der måtte være skyldig.

Fortrydelsesret: Hvis de bestilte varer er beskadiget når du modtager dem skal du gøre fragt firma opmærksom på dette. Før nogle varer returneres skal du tage kontakt til Cadenhead's Whisky Shop Denmark og have en skriftlig aftale. Ligeledes skal vi gøre opmærksom på, at ifølge dansk lovgivning er der ikke fortrydelsesret på spiritus, så medmindre andet er aftalt ydes der ikke fortrydelsesret på vores varer.

Oplysning om klagemuligheder En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. ODR står for “online dispute resolution” og kan oversættes til online klageløsning. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse shop@cadenheads.dk.

Persondatapolitik: På Cadenhead's Whisky Shop Denmarks hjemmeside anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i cookies. Log statistik bruges på Cadenhead's Whisky Shop Denmarks hjemmeside. Det betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende en hjemmeside har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden dette forlades m.m. Dette gøres med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet.

Dine personlige oplysninger Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Cadenhead's Whisky Shop Denmark og opbevares i 5 år (grundet krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Cadenhead's Whisky Shop Denmarks hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysningerne afgivet til Cadenhead's Whisky Shop Denmark videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.  

Force Majeure Følgende omstændigheder hos Cadenhead's Whisky Shop Denmark medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver omstændighed som Cadenhead's Whisky Shop Denmark ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v. med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.